Main Office Hayetzira 3, Ramat Gan. Israel

What's New In Travel Tech

Read more about Peleg's developments for the tourism industry

Subscribe for Travel Updates

Unsubscribe will be available for you
מסלול הטיול והצעת מחיר לקבוצות בפורמט אונליין

מסלול הטיול והצעת מחיר לקבוצות בפורמט אונליין

למרות אי הוודאות השוררת בנוגע למתווה פתיחת הכניסה לתיירים, לא הורתענו מלהמשיך ולפתח יכולות מתקדמות לתחום התיירות הנכנסת.
בשנתיים האחרונות השקענו משאבים רבים כדי להמשיך ולשפר את הפתרונות שלנו בתחום הבודדים והקבוצות ואף הוספנו יכולות רבות אשר יספקו ייתרונות משמעותיים לסוכני הנסיעות ומפעילי התיירות העובדים במערכת קמינגו.
פיתוח חדש בתחום הקבוצות יאפשר לשלוח לראש הקבוצה את הצעת המחיר כקישור לדף אינטרנטי (בנוסף ל PDF) אשר יציג את פרטי הטיול, המסלול והתוכנית, השירותים הכלולים, מידע אודות המדריכים, והעלויות המדורגות בהתאם לגודל המשתנה של הקבוצה, ועוד.
לתמחור באתר ניתן להוסיף את ה Markup של הסוכן עבור לקוחותיו ובכך לאפשר לו להעביר את הקישור כפי שהוא לחברי הקבוצה, ובמידת הצורך אף להסתיר חלק מעמודות התמחור.
האתר מתאים לגדלי מסך שונים ותומך במספר שפות ובהמשך יתווסף אליו אזור בו יוכלו חברי הקבוצה לפרסם שאלות בנוגע לטיול אשר יקבלו מענה ע"י מפעיל הטיול.

הצעת מחיר אונליין לדוגמא (- לחצו לצפיה)